miércoles, 5 de noviembre de 2014

Perdéndolle o medo as tabletas nunha aula de 1ºCando empezamos a traballar coa tableta, a primeira impresión era que a súa maior utilidade  sería como de "recursos audiovisuais"(camara fotográfica, c. de vídeo, grabador).
Polo que o primeiro día que a levei á aula, despois de presentala, adicámonos a sacar fotos da actividade que estabamos facendo: "Calcular o número de castañas necesarias para cubrir as necesidades da nosa aula o día do Magosto".1º Decidimos cantas precisaba
    cada un do equipo.


 2º Anotámolo no rexistro.

    3º Discutimos como
        calcular o número total 
        de castañas para o equipo.

                                               

4º Calculamos e escribimos no rexistro como averigualo con unha operación.
    Escribimos a resposta.
 
Pero pouco a pouco fomos probando outros usos da tableta.


 Sacamos fotos de distintos
 elementos do outono e co
 "Adobe ideas", repasamos
 o contorno e escribimos os
 seus nomes.


Probando a app toontastic na clase.

Unha vez perdido o medo á tablet, o seguinte paso era usar unha app cos peques. Aprovietando que no cole estamos traballando o medo os nenos de 3 anos usaron a app de Toontastic para meterse na pel das personaxes de medo que estivemos a traballar os días anteriores.
lunes, 3 de noviembre de 2014

Centrando a experiencia de aprendizaxe e o seu deseño.

O tema elexido polo grupo 5 foi: Os animais do bosque.

 • Estándares de aprendizaxe:
ÁREA MATEMÁTICA:
Utiliza os números ordinais en contextos reais.
ÁREA CC SOCIAIS
 Recolle información a través da observación iniciándose nas TICs

ÁREA CC DA NATUREZA

Busca e selecciona información de forma guiada

ÀREA LINGUA GALEGA

Utiliza vocabulario axeitado para súa idade.


 •  Competencias:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Describe as características dos animais.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

É capaz de enumerar correctamente as páxinas.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Busca información nos contos.

COMPETENCIA DIXITAL

Manexa a "APP" con soltura.

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA

Respeta as creacións dos compañeiros/as.

COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

É quen de aportar ideas ao ebook.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS.

Identifica aos animais traballados no entorno.

 • HH para o século XXI: Creatividade, colaboración, comunicación e responsabilidade.
 •  Contidos-Saber:  Os animais do bosque e as súas características.
 • Contidos procedimentais: Saber-facer: 
  - Facer unha foto co Ipad.
  - Escribir o nome.
  - Saber describir verbalmente.

  • Contidos actitudinais. Colaborar, comunicar, respetar.
  • Actividades
   De entrada: Ler un conto sobre animais do bosque, preguntar o qué sabemos sobre os anmimais do bosque, qué queremos saber e cómo.
  •   De desenvolvemento: Consultar varios contos sobre animais, elexir e repartir os animais entre eles, mandar fotos ao correo da mestra, describir individualmente ao animal e por parellas escoitarse e correxirse e plasmar todo o anterior nun ebook.
  • Actividades de cerre: Subir o ebook ao blogue da aula, imprimilo e incorporalo a biblioteca de aula e preguntar o qué sabemos agora dos animais do bosque.
  • Actividades do profesor/a:  Preparación, motivación, orientación, dinamoización, avaliación e busca e selección de recursos.

Experiencia na aula

Experiencia na aula

Aquí vos deixo algunhas das fotos e os debuxiños que fixeron os pequech@s da mestra Mari.Os nenos/as fíxolles moita ilusión.Un saúdo. A MASCOTA PELIÑOS.A FADA POPETA